Vedtægter


Revideret d. 16.03.2023


§ l Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Foreningen af Fagarkæologer (FaF).

a. Foreningen, som oprindelig hed Foreningen Yngre Forhistorikere (FYF), blev stiftet i 1985. I 1997 tog foreningen navneforandring til Foreningen af Fagarkæologer (FaF).

 

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Danmark.

 

§ 2 Formål

Stk. 1

Foreningens formål er at skabe et kollegialt fællesskab, der fremmer sociale og faglige netværk for fagarkæologer samt danner rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Målet er herigennem at udvikle faget og styrke arkæologiens rolle i samfundet.

 

Stk. 2

Formålet søges opfyldt ved at:

a. Orientere foreningens medlemmer om aktuelle kongresser/symposier/seminarer, nye specialer, igangværende forskningsprojekter, ideer til nye forskningsområder, udgravninger, nye metoder, udstillinger, museumsvirksomhed, arbejds- og uddannelsesforhold og andet for arkæologi relevant.

b. Skabe kontakt til og mellem institutioner, foreninger og andre, der arbejder med, eller i fremtiden kunne tænkes at arbejde inden for fagrelevante områder.

c. Afholde ekskursioner for foreningens medlemmer til igangværende udgravninger, relevante lokaliteter eller udstillinger.

d. Tage initiativ til og facilitere tema/arbejds-grupper (f.eks. defineret på periode, teori, temaer på tværs af tid) blandt foreningens medlemmer.

e. Afholde seminarer, symposium og workshops

f. Udgive tidsskriftet Arkæologisk Forum.

 

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1

Som medlemmer kan optages alle, der har færdiggjort eller er í gang med et universitetsstudie i arkæologi - dvs. færdige kandidater, bachelorer og arkæologistuderende i forhistorisk-, middelalder-, historisk-, klassisk- og nærorientalsk arkæologi. Bestyrelsen kan foreslå optagelse af personer udenfor denne kreds. Disse personers optagelse skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling.

 

Stk. 2

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Medlemskontingent fastsættes årligt efter forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingen, gældende for det efterfølgende regnskabsår. Medlemmer, der ikke i 1 år har betalt kontingent, betragtes som udtrådt af foreningen.

 

Stk. 3

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

 

Stk. 4

Medlemmer, der modarbejder foreningens formål og interesser, kan efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af foreningen ved afstemning på en generalforsamling. Disse personers eksklusion skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling.

 

Stk. 5

Personer, der har ydet en langvarig og særlig indsats for at udvikle vores fag, kan udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.

 

§4 Bestyrelse

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer og 3-6 andre bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter

 

Stk. 2

For at kunne opstille til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Ligeledes skal man være til stede ved bestyrelsesvalget eller have underskrevet skriftlig erklæring om, at man ønsker at opstille.

 

Stk. 3

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen for et år af gangen, formand og kasserer dog for 2 år. Alle kan genvælges. Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder i stedet en suppleant. Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler øvrige poster på et bestyrelsesmøde.

 

Stk. 4

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 5

Bestyrelsen afholder efter behov bestyrelsesmøder, hvor retningslinjerne for og detaljerne i foreningens virksomhed drøftes og fastlægges. På bestyrelsesmøderne, der ledes af formanden, træffes afgørelser ved simpel flertalsafstemning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har afgivet underskrevet fuldmagt. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sørger efter aftale for indkaldelse af møder, samt administration af medlemsregister. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, med mulighed for deltagelse af foreningens øvrige medlemmer, til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

Stk. 7

Bestyrelsen er ulønnet.

 

§ 5 Økonomi og tegningsregler

Stk. 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

 

Stk. 3

Foreningens regnskab føres af kassereren, og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges blandt foreningens menige medlemmer.

 

Stk. 4

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 5

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2

En gang om året afholdes ordinær generalforsamling. Den skal varsles 6 uger før. Minimum 3 uger før udsendes indkaldelse med foreløbig dagsorden. Dette kan ske via. e-mail.

 

Stk. 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt underskrevet af fuldmagtsgiver, som foreligger senest på generalforsamlingen.

 

Stk. 4

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

l. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.

5. Redaktionens beretning

6. Behandling af indkomne forslag

7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.

8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år)

9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.

10. Valg af revisor.

11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m..

12. Eventuelt.

 

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 6

En generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. For en ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Stk. 7

Valg af bestyrelsen og andre personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid ved skriftlig afstemning. Sådanne personvalg foregår ved at hver stemmeberettiget har én stemme per person der skal vælges. Er der fem poster i bestyrelsen, kan man stemme på fem personer.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 

Stk. 2

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.

 

Stk. 3

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme betingelser som anført i § 6, stk 6.

 

§ 8 Opløsning

Stk. 1

Beslutning om foreningens opløsning sker ved mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond eller et andet arkæologi-fremmende formål, efter generalforsamlingens beslutning.

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net