FaF generalforsamling 7. oktober 2020

Foreningen af Fagarkæologer holdt ordinær generalfdorsamling fredag d. 7. oktober kl. 18 i Hal C på Arsenalvej 6, 1436 København K. 
 

På grund af coronasituationen måtte vi aflyse det planlagte foredrag før generalforsamlingen v. Trine Borake under overskriften: Anarkisme i dansk arkæologi  - en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj? Selve generalforsamlingen blev dog gennemført med kun få fremmødte medlemmer.
 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent. 
 3. Bestyrelsens beretning. 
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 
 5. Redaktionens beretning 
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 
 10. Valg af revisor. 
 11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.. 
 12. Eventuelt. 

Referat af FaFs generalforsamling 2020

 

Til generalforsamlingen, som blev afholdt i Københavns kommunes lokaler på Christianshavn, var 6 medlemmer mødt op. Det meget lave fremmøde skyldtes dels corona-krisen, og de få fremmødte holdt afstand og sprittede godt af.

 

1. Valg af dirigent – Jette Rostock blev valgt til dirigent.

 

2. Valg af referent - Ulla Odgaard valgtes til referent.

 

3. Bestyrelsens beretning

I sin beretning nævnte konstituerede formand Jette Rostock blandt andet:

a.        Foredrag:

Før generalforsamlingen i oktober 2019 gav Tom Christensen, projektforsker hos Nationalmuseet en status på projektet omhandlende de to sagnomspundne lokaliteter, Lejre og Gamla Uppsala. Der var mange fremmødte, og sådanne arrangementer er noget vi gerne vil fortsætte med. Siden har dog ingen af de medlems-arrangementer, som bestyrelsen har søsat kunnet gennemføres. Det drejer sig om det planlagte museumsbesøg på Museum Nordsjælland, hvor vi d. 13. marts skulle have set udstillingen ”Grumme skæbner” – dette blev aflyst på grund af regeringens corona-nedlukning. Af samme grund blev et besøg i udstillingen i det nyåbnede Københavns Museum droppet. Senest fandt bestyrelsen, på grund af en eskalerende corona-situation, det bedst af udsætte et foredrag v. Trine Borake ”Anarkisme i dansk arkæologi – en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj?” som hun skulle have holdt umiddelbart før generalforsamlingen. Trine Borake har givet tilsagn om, at hun gerne kommer en anden gang og holder sit foredrag, hvilket vi satser på kan blive i starten af 2021.

b.        Seminar ”Hvor vil vi hen med dansk arkæologi?”.

I perioden har bestyrelsen også arbejdet på at få afholdt et seminar med ovenstående titel. I februar kontaktede vi SAXO instituttet, Københavns Universitet, og har fået tilkendegivelse derfra, at de gerne indgår i et samarbejde om et sådant seminar. Dette arbejde er dog også gået i stå på grund af corona-situationen. Men vi håber, at det bliver muligt at gennemføre det i en eller anden form i 2021.

c.        Det arkæologiske arbejdsmarked.

Utryghed, løse ansættelser m.m. indenfor det arkæologiske arbejdsmarked har fortsat bestyrelsens bevågenhed. I december 2019 gjorde en arbejdsløs kollega bestyrelsen opmærksom på, hvordan Københavns jobcenter har et samarbejde med Stadsarkivet, hvor de arrangerer match-møder med henblik på at skaffe ledige akademikere til arkiv-arbejde med løntilskud i et antal måneder ad gangen, hvorefter de udskiftes med andre ledige. På match-mødet blev det desuden gjort klart, at de ledige ikke skulle gøre sig håb om at få et rigtigt arbejde efterfølgende, selvom Stadsarkivet regner med, at de skal bruge arbejdskraft i adskillige år.

Bestyrelsen tog derfor kontakt til Camilla Gregersen (Dansk Magisterforening), Per Clausen (Magistrenes A-kasse) og Peter Hummelgaard (beskæftigelsesminister), og fremførte, at vi mener en sådan ordning må være i strid med intentionerne i den gældende lovgivning.

Vi fremførte desuden, at der med en sådan ordning mellem Stadsarkivet og jobcenteret er ”tale om udnyttelse af ledige, som jo hverken får rigtig løn for det arbejde de udfører, og heller ikke får det godkendt som arbejde i deres ”ledighedsregnskab”.”

Sidst i brevet skrev vi: ”Det kan ikke være rigtigt, at en offentlig institution kan få lov til – med offentlige midler – at undergrave vores muligheder for at få et arbejde. Jobcentrenes ivrighed efter at sende folk i job på dagpenge er ødelæggende for et godt arbejdsmarked.”

Vi har modtaget svar fra DM og MA, som begge udtrykker, at det er noget, der bør kigges nærmere på, da løntilskud ikke må erstatte ordinær arbejdskraft. Det fremgår tydeligt af lovgivningen, at der skal være tale om ”merarbejde”, som ikke er afgørende for en arbejdsplads’ drift. Derfor har de videresendt vores brev til DM’s forhandlingsafdeling, så de kan se nærmere på sagen.

Vi har indtil nu ikke hørt, hvad der er sket i sagen. MEN desværre ser det ud til at Københavns Jobcenter og Stadsarkivet fortsætter samme praksis omkring løntilskud. Vi har nemlig fra en anden arbejdsløs kollega fået underretning (og set papirer) om et nyt møde (for 14 kandidater til løntilskudsstillinger) – det fandt sted i september 2020. Derfor har vi igen kontaktet DM og MA, som igen lover at se nærmere på sagen.

d.        Bestyrelsen og formand

Bestyrelsen har i perioden afholdt flere bestyrelsesmøder, hvoraf flere er blevet holdt som skype-møder. Det er nok en måde, som vi i hvert tilfælde indimellem vil benytte os af i fremtiden. Det kan desuden gøre det lettere at få en bestyrelse sammensat af personer fra hele landet.

Da der på generalforsamlingen i 2019 ikke var nogen, som opstillede til formandsposten, har vi siden og frem til 12. august været uden formand. D. 12. august besluttede bestyrelsen at konstituere Jette Rostock som formand (Jette Rostock var indtil da suppleant).

 

Bestyrelsens beretning godkendtes af generalforsamlingen.

 

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.

Ulla Odgaard fremlagde regnskabet for 2019, som var godkendt af revisor Thyge Bro.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

5. Redaktionens beretning – ved tidligere ansvarshavende redaktør (nu redaktionsmedlem) Mette Palm:

Arkæologisk Forum er et fagtidsskrift, som udgives af FaF. Arkæologisk Forum udkommer to gange årligt i hhv. juni og december med ca. 44 sider. Redaktionen tilstræber at der i hvert enkelt nummer er en bred vifte af forskellige artikler og indlæg, som på forskellig vis belyser, debatterer og problematiserer faget arkæologi med alt, hvad det indebærer af forskning, politik, administration, teknik osv. En stor del af artiklerne er fagfællebedømte, og tidsskriftet har i en årrække stået på den Bibliometriske Forskningsindikator-liste som et niveau 1 tidsskrift.

I 2019 har redaktionen taget hul på en proces med at skærpe bladets profil. Et fokuspunkt har været, at nye generationer af arkæologer ikke kender tidsskriftet særligt godt, og at de synes det ser lidt gammeldags ud. Derfor arbejder redaktionen på et nyt layout.

Redaktionen består af syv personer i alt; seks personer, som bor og arbejder på Sjælland, og en enkelt, som bor og arbejder i Jylland. Alle er pt. forhistoriske arkæologer, men både middelalder-, klassiske og nærorientalske arkæologer er velkomne.

Kamilla Ramsøe Majland er indtrådt som nyt medlem i redaktionen i 2019. Mette Palm har efter 14 år og 28 numre valgt at trække sig som ansvarshavende redaktør og fortsætte som menigt medlem af redaktionen. Anna S. Beck er fra efteråret 2019 ny ansvarshavende redaktør.

I november 2019 rundede Arkæologisk Forum 20 år og 41 udgivne numre. Slet ikke dårligt for et fagfællebedømt tidsskrift, som er båret af frivillig, ulønnet arbejdskraft.

 

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag til behandling.

 

7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.

Foreningen største udgiftspost er til bladet, Arkæologisk Forum, som udover et mindre antal abonnementer, udelukkende finansieres af FaF’s medlemmer. Redaktionen har ønsker til kommende forbedringer af layoutet, som kan betyde højre udgifter, men der foreligger endnu intet konkret. Derfor anbefalede kassereren, på baggrund af budgettet, at kontingentsatserne i det kommende år fastholdes på det nuværende niveau. Budgettet blev, med mindre justeringer, godkendt.

Satserne lyder således stadig: Medlemskab 195 dkr/år.

For samboende arkæologer koster et medlemskab 235 dkr/år.

Abonnement på Arkæologisk Forum (for ikke uddannede arkæologer) 175 dkr/år. Institutionsabonnement på Arkæologisk Forum er 250 dkr/år.

 

8. Valg af formand (i ulige år) /valg af kasserer (lige år).

Ulla Odgaard genvalgtes som kasserer. Jette Rostock var ikke på valg, og fortsætter som formand.

 

9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.

Poul Erik Lindelof, Claus Børre Petersen og Nadia Haupt genopstillede som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt.

 

10. Valg af revisor

Thyge Bro genvalgtes som revisor.

 

11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder

1. Det blev planlagt, at vi afholder næste generalforsamling allerede i foråret 2021. Det vil bringe os tilbage til den oprindelige forretningsgang med et årshjul, der nogenlunde følger kalenderåret.

2. Zoom er et mødeværktøj, som har vundet indpas under corona-krisen. Vi vil meget gerne mødes med vores kolleger rent fysisk, men ved kommende arrangementer – måske også den næste generalforsamling - kan det blive nødvendigt, at de foregår virtuelt. Dette vil have den positive effekt, at man kan deltage fra sin pc på enhver lokation.

 Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net