FaF arrangementer

Har du et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Indtryk fra allerede afholdte FaF arrangementer kan ses her
 

FaF Generalforsamling d. 7. oktober

I henhold til vedtægterne indkaldes foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling i FaF – Foreningen af Fagarkæologer onsdag d. 7. oktober.

 

Allerede kl. 17 inviterer vi til et foredrag med Trine Borake under overskriften: Anarkisme i dansk arkæologi  - en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj?  Få mere information om foredraget og Trine nedenfor.

 

Tid: onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 17.

 

Sted: Arsenalvej 6, 1436 København K. (Bus 2A går lige dertil).

 

Lokale: Hal C.

 

Foredrag (kl.17) v. Trine Borake, "Anarkisme i dansk arkæologi  - en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj?" (se mere herunder)

 

Dagsorden for generalforsamlingen (start kl. 18.00):

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.
 5. Redaktionens beretning.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år).
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder.
 12. Eventuelt.
 13.  

Hvis man ønsker at stille op, eller genopstille, til valg til bestyrelsen, men ikke kan være til stede personligt ved generalforsamlingen, skal en underskreven fuldmagt være til stede på generalforsamlingen. En fuldmagt kan sendes scannet til faf@archaeology.dk 

 

Vel mødt!

Foredrag onsdag d. 7. oktober

Anarkisme i dansk arkæologi  - en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj?

Vi inviterer til foredrag v. Trine Borake, ph.d. og museumsinspektør. 

Dato: Onsdag d. 7. oktober 2020 kl. 17.00

Sted: Arsenalvej 6, 1436 København K, Hal C.


Tilmelding: På grund af corona  er der begrænset plads, og I bedes derfor tilmelde jer senest tirsdag d. 6. oktober på FaF@archaeology.dk  

Foredragsholder: Trine Borake, ph.d. og museumsinspektør v. Museum Vestsjælland.

Abstract:

entralpladsteorier og hierarkiske samfundsmodeller har domineret dansk arkæologisk forskningen inden for jernalder, vikingetid og tidlig middelalder i de sidste 40 år. En akkumulation af empirisk materiale, især detektormateriale, har imidlertid sat spørgsmålstegn ved de dominerende statsbaserede og evolutionistiske modeller til forståelse af samfundsorganisationen og udviklingen.
I dette foredrage præsenteres et anarkistisk perspektiv som en alternativ forståelsesramme til samfundsorganisationen og udviklingen fra jernalder til middelalder. Det anarkistiske perspektiv baserer sig på en grundlæggende forestilling om, at mennesket ønsker selvstændighed og søger at undgå uønsket dominans. Tre grundlæggende principper kan iværksættes for at opnå det; netværksorganisering, legitime ledere og decentralisering. De grundlæggende principper præsenteres, og der argumenters for, via en række eksempler, at et anarkistisk perspektiv ikke blot er en skør idé, men et brugbart analytisk værktøj. 
 
Læs mere om Trines ph.d. afhandling: No man is an island - Anarchism and social complexity in Western Zealand 550-1350


Vi glæder os se FaFs medlemmer og venner


Venlig hilsen
FaFs bestyrelse

Hvor vil vi hen med dansk arkæologi?

Seminaret er under forberedelse - når vi har en dato melder vi det ud.

 

Vi vil gerne have mere forskning – mere viden. Men hvor meget forskning kommer der egentlig ud af de arkæologiske aktiviteter i DK? Vi vil gerne bidrage med viden til verden. Men hvordan er status egentlig?

 

Bliver vi ved med at formidle den samme gamle viden, eller har vi som arkæologisk fag været i stand til at bidrage med noget nyt? Hvordan står det egentlig til med den arkæologiske forskning – og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan kan vi sikre, at den arkæologiske forskning får gode vilkår i fremtiden?

 

I 2008 undersøgte et internationalt panel hvordan det stod til med dansk arkæologis forsknings- og publikationsvirksomhed i relation til kapitel 8 arbejdet. Deres vurdering lød, at der skete for lidt forskning og var alt for få publikationer. Siden har man gjort tiltag for at højne museernes forsknings og publicerings-rate ved at f.eks. kræve at der blev tilknyttet PhD-ere. Hvad har det betydet for arkæologien og arkæologerne?

 

I undersøgelsen: Arkæolog på Lokalmuseerne i 2013. En kvantitativ analyse (publiceret 2015) udarbejdet af FaF-Foreningen af Fagarkæologer i samarbejde med Magisterforeningen, fremgik det, at kun få arkæologer fik mulighed for at forske. Det er et stort problem for vores fags udvikling, hvis det stadig forholder sig sådan. Hvordan står det f.eks. til med den vekselvirkning, der bør være mellem forskning og udgravning?

 

Derfor planlægger vi nu et seminar hvor vi arkæologer kan mødes og gøre status og måske blive enige om nye visioner.

AFLYST foråret 2020
Vi håber på at kunne afholde seminaret i 2021 .
 

 


FaF arrangementer

FaF er en medlemsbaseret forening og fungerer i høj grad på initiativer fra medlemmerne.

FaF stiller gerne portal, erfaring og økonomi til rådighed for gode ideer og initiativer. Så hvis du har en idé til et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net