Legater

Japetus Steenstrups Legat
  
Af Japetus Steenstrups Legat vil der i juni 2019 kunne uddeles midler som understøttelse til naturhistoriske og arkæologiske studier, især sådanne, som kan belyse naturforholdene og oldtidskulturen i Danmark, Grønland og Island.
   
Japetus Steenstrups Legat støtter:
 * Projekter, der har et arkæologisk eller naturvidenskabeligt sigte.
 * Projekter, der arbejder med materiale fra Danmark, Island, Færøerne, Grønland
  
Japetus Stenstrups Legat støtter ikke:
 * Rejser, ophold m.v. i forbindelse med konferencer
 
Ansøgning med budget og med angivelse af cpr.nr, privatadresse, tlf.nr, bankens reg.nr og kontonummer sendes inden den 1. juni til:
  
Lektor Mikkel Sørensen
Saxo instituttet, Københavns Universitet Karen Blixenvej 4,
2300 KBH S.
   
Nb: Der gives ikke skriftlige afslag.

Ingeniør Svend G. Fiedler og Hustrus legat til fremme af botanisk og arkæologisk forskning
 
Fondens formål er at støtte unge lovende botanikere og arkæologer. Der skal tages ligelige hensyn til den forskning, der drives såvel ved universiteterne som ved de øvrige højere læreanstalter og andre forskningscentre i landet. Fortrinsvis skal gives understøttelse til rejser for at muliggøre de understøttede "på fremmede steder at studere de studieobjekter, som de ikke af selvsyn kender fra deres hjemland". Kun hvor sådant formål ikke foreligger, gives understøttelse til udarbejdelse af videnskabelige afhandlinger, publicering af disse eller til andre videnskabelige formål efter bestyrelsens nærmere skøn.
 
Ansøgning indeholdende beskrivelse af formålet, budget, CV for ansøgeren (herunder adresse og CPR-nummer) samt evt. referencer og andet relevant materiale sendes elektronisk til lektor Per Ole Rindel, Saxo-instituttet, Københavns Universitet, rindel@hum.ku.dk<mailto:rindel@hum.ku.dk>, og skal være modtaget senest mandag d. 12 marts 2018. Hvis ikke alle ovenstående krav er opfyldt, vil der blive set bort fra ansøgningen. I tilfælde af tildeling af legat, vil det bevilgede beløb blive indsat på legatmodtagerens NemKonto, med mindre ønske om indsættelse på anden konto udtrykkeligt er anført i ansøgningen.
 
Fiedlers legat bliver opslået og kan kun søges én gang om året.
Legatportionerne er sædvanligvis på mellem 3.000 og 15.000 kr; de uddeles fortrinsvis til konkrete opgaver (studier, feltarbejde, museumsarbejde m.v.), der kræver ophold i udlandet. Den primære målgruppe er studerende, ph.d.-studerende, stipendiater og andre med kandidateksamen, men uden fast ansættelse. Udenlandske studerende på ophold i Danmark kan ikke regne med at blive tilgodeset, ligesom der normalt ikke ydes støtte til almindelige studieophold i udlandet f. eks. i forbindelse med et ph.d.-studie. Fiedlers legat er et skattefrit rejselegat. Der ydes derfor ikke støtte til pas, visum, forsikringer, vaccinationer og udstyr.
 
Besked kan forventes i slutningen af marts eller i begyndelsen af april måned. Legatmodtagerne skal aflevere beretning samt regnskab med udgiftsbilag ved årets udgang.

Elisabeth Munksgaard Fonden
 
STIPENDIER
 
Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie.
Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., fortrinsvist som dækning af udgifter i forbindelse med:
 
o   forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
o   publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
o   studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.
 
Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret.
Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie. Ansøgninger uden disse bilag vil ikke blive behandlet.
 
Ansøgninger skal sendes elektronisk i en samlet fil og skal være modtaget inden den 1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december.
 
Ansøgningsskema kan hentes fra dette link: http://natmus.dk/forskning/elisabeth-munksgaard-fonden
(Forskning på Nationalmuseet, Elisabeth Munksgaard Fonden). Ansøgningsskema er obligatorisk og håndskrevne ansøgninger modtages ikke.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net