Specialeoversigt 2008

Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet

Hansen, Helle Holm
Sociale grupper i førromersk og ældre romersk jernalder belyst ud fra gravmaterialet i Herning Museums ansvarsområde
 
Jensen, Peter Bye
En tematisk slidsporsanalyse af type A flækkepilespidser fra grubekeramisk kultur
 
Kanstrup, Marie
Madkultur - vane og variation. Koststudier baseret på isotopanalyser af skeletmateriale fra vikingetidsgravpladsen Galgedil på Nordfyn
 
Marcussen, Julie
Landskab og Fællesskab. Kulturmiljøer i et identitetsperspektiv
 
Nielsen, Nina Helt
Danish Celtic fields (ca. 500 BC-AD 200): Layout, formation and function
 
Nielsen, Simon Kjær
Bebyggelsesstrukturens udvikling i Nordjylland i førromersk jernalder - kontinuitet og brud 
 
Pilgaard, Mette
Farris-skoven - myte eller realitet? En kulturhistorisk analyse af betydningen af territorialitet med udgangspunkt i det arkæologiske materiale
 
 Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet

Andersen, Hans Jakob Schlein
Yngre bronzealders bosættelse ved Ledreborg Slot- funktionel ideologi
 
Færch-Jensen, Jeppe
Forhistorien i nutiden. En kritisk vurdering af det moderne natursyn, perspektiveret ud fra studiet af forhistoriske kulturlandskabers fremvækst i områder med potentiale for naturkatastrofer
 
Gyldenkærne, Bo
Torebygravene: To rige lollandske grave fra romersk jernalder – Identificering af genstandene, datering, det sociale hierarki og den lokale og internationale kontekst
 
Hansen, Katrine Kølle
Bellingegård-husets form, funktion og betydning. En analyse af sjællandsk bopladsmateriales potentiale
 
Harvig, Lise
 Individ, gruppe og samfund i senneolitikum. En bioarkæologisk diskussion og kontekstuel revurdering af det senneolitiske skeletmateriale med primært fokus på de danske øer
 
Haupt, Eva Nadia
Nærstudie af kufiske mønter i Danmark i perioden 750-1050 med udgangspunkt i det samlede materiale fra hele Danmark
 
Kolmos, Charlotte Kaastrup
Krogsbølle våbenfund – et krigsbytteoffer? På sporet af våbenofferskik og samfundsorganisation i førromersk jernalder på Fyn
 
Kramm, Marlene Reinholdt
Yngre germanertids fibler fra Tissø. Fiblernes kronologiske og korologiske informationspotentiale
 
Langkilde, Jesper
Middelalderkeramik fra Næstved – en undersøgelse og vurdering af keramik som kilde til socialtopografi
 
Langsted, Niels Kjartan Vium
Affaldets veje. En kontekstuel undersøgelse af keramikrige gruber fra ældre jernalder
 
Matthissen, André Bendix
Jernudvinding på Sjælland. En kontinuerlig proces. Studier af jernudvinding på Sjælland fra bronzealderens per. VI til yngre germansk jernalder
 
Moesgaard-Christensen, Anne-Dorthe
Der må være en grænse? Teoretiske og metodiske overvejelser om arkæologi og etnicitet – eksemplificeret med studie af sønderjysk elite i romersk jernalder
 
Møller, Niels Algreen
Norrøne bebyggelsesmønstre. Landskabsudnyttelse, bebyggelsesdynamik og sociale systemer i nordboernes Vatnahverfi
 
Pedersen, Signe Lützau
Skår af en helhed…et teoretisk og metodisk bidrag til en mere aktiv udnyttelse af keramikkens potentiale i fortolkningen af Tragtbægerkulturens systemsgravs-indrammede pladser
 
Rasmussen, Tina
Betydningsfuld fangst? Jagt og fiskeris brug og betydning i jernalder og vikingetid på Sjælland og Lolland-Falster
 
Ravn, Morten
Fra tørv til tolkning – yngre bronzealders og ældre jernalders moselig fra de danske moser
 
Riis, Katrine Moberg
Død og betragtet. Om behovet for etiske retningslinjer i forbindelse med udstilling af moselig
 
Roug, Karin Elisabet
Runde kirkegårdsdiger i det nordatlantiske område. Hvorfor tolkes de som de gør, og hvordan kan de ellers fortolkes?
 
Schultz, Maja Kildetoft
Lejre i Landskabet. En analyse af centralpladsen i Gl. Lejre og dens beliggenhed i forhold til færdsel og kommunikation
 
Klassisk Arkæologi, Københavns Universitet

Jensen, Camilla Søgaard
Hellenismens Barok eller Barokkens Hellenisme?
 
Kluge, Marie
Melikertes-Palaimonkulten i Isthmia
 
Philipsen, Heidie Schjøtt
Kontinuitet og fornyelse i romersk portrætrepræsentation fra flavisk tid til og med antoninerne. Om privates brug af statuer, buster, hermer og imagines clipeatae 
 
Schierup, Karen Stine
Fra potteskår til græker? Om anvendelsen af græsk keramik som arkæologisk kildemateriale i tolkningen afetniske grupper med udgangspunkt i en analyse af Al Mina-problematikken
 Marinarkæologi, Syddansk Universitet
 

Korre, Aristea
Intercultural relations among the peoples in Eastern Mediterranean during the "Dark Ages"

Vafiadou, Konstantina
The preservation of submerged archaeological wood in the Mediterranean Sea
 Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Baggesen, Niels
Voldstedet ved Løkkegård, Ketting sogn – En fremlægning og diskussion af anlægget, samt en vurdering af stedets topografiske og kulturhistoriske sammenhæng
 
Christensen, Anders Christian
Middelalderkirkerne i Sønderlyng og Middelsom herreder
 
Haase, Kirstine
Skt. Knuds Kloster i Odense - en bygningsarkæologisk undersøgelse
 
Halldórsdóttir, Audur
Gårde i Island og Grønland i vikingetid og middelalder - en sammenligning med særligt henblik på boligen
 
Jensen, Michael Alrø
Befæstede herregårde i senmiddelalderens og renæssancens Danmark. En syntese på baggrund af publiceret materiale
 
Larsen, Lars Agersnap
Muldfjælsploven i det danske område fra yngre romersk jernalder til senmiddelalder
 
Lønskov, Sabina Harholm
Valdemar den Stores 'store' bygværker - identifikation, beliggenhed, udseende, funktion
 
Meiniche, Heidi
En analyse af glasmaleriets håndværk og stil gennem middelalder og renæssance
 
Mogensen, Signe Fog
Købstaden Holbæk i middelalderen - en gennemgang af byen hovedsagelig baseret på det arkæologiske og det bevarede materiale
 
Nielsen, Kirsten Nellemann
Typologi. Et arkæologisk arbejdsredskab, belyst gennem fodtøjstypologier
 
Nielsen, Lars Grundvad
Udviklingen af panser og dækvåben fra ca. 400 - ca. 1200 e.Kr.
 
Olesen, Claus Rohden
Om klamphuggeri. Den nederlandske skibsbygningsteknologis indflydelse på det skandinaviske skibsbyggeri, ca. 1579-1713
 
Pagh, Lars
Våbenhuse i to stokværk i Århus Stift
 
Paulsen, Caroline Amalie Polke
Nordboruiner, arkæologien og det fysiske landskab – en diskussion af teori og metode ved 80 års udgravninger i Sydgrønland
 
Rasmussen, Maria Elisabeht
Middelalderlige jernbundne kister - en undersøgelse af især de bevarede kister i det nuværende Danmark
 
Skovby, Jeppe Bruhn
Gårdens tørvehuse i Danmark i vikingetid og middelalder. En undersøgelse af udbredelse, konstruktion og funktion, samt diskussion af baggrunde for optagelsen og opgivelsen af denne konstruktionsform i bygningskulturen
 
Sørensen, Claus Frederik
Den tyske fægtemester Hans Tallhofer og hans håndskrift: 'Alte Armatur und Ringkunst' 1459
 
Sørensen, Mette
Regionale traditioner eller hensynet til det praktiske? Studier i bøndergårdenes form, størrelse og ressourcegrundlag i det gammeldanske område i senmiddelalder og renæssance
 
Wedderkopp, Janni Blank
Bælter ca. 1000-1500 i det nuværende Danmark – typer og datering, fundforhold og bevaringsforhold, funktion og symbolik
 
Nærorientalsk Arkæologi, Københavns Universitet

Blanke, Anne-Louise
Bathing the Roman Way

 
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net