Specialeoversigt 2010

Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet
 
Nielsen, Martin Krog
Død og begravet i ældre romersk jernalder. Gravritualer, dødebehandling og kropsopfattelse belyst ved udvalgte begravelsesanlæg i det midt- og østjyske område
 
Thiemke, Maria
Grav og arv i vikingetidens Skandinavien. En diskussion af markeringen af arveret i udvalgte gravpladser
 
Western, Brian
Senpalæolitikums jæger-samler bopladser - betydningen af topografisk placering. Metodiske overvejelser over pladsernes topografiske beliggenhed på Lolland
 
Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet

Andersen, Magny
Bebyggelsesudvikling og kommunikationslandskab i MN B omkring Karup Å-systemet – vurderet ud fra gravfundene
 
Andresen, Brit
Rød okker, til hverdag og fest
 
Beck, Anna S.
Døre i vikingetidens langhuse. Et forsøg på at indtænke mennesket i bebyggelsesarkæologien
 
Brandt, Luise Ørsted
The survival of PCR-amplifiable DNA in sheep wool - a study evaluating the potentials for ancient DNA research
 
Brink, David
Kvinden i ældre bronzealder – livsaldre, oldsager og symbolik
 
Broholm, Maria Lund
Bevaring af fredede fortidsminder – implementering af museumslovens § 29f på uddannelsen landmand med speciale – med henblik på større efterlevelse af loven hos fremtidige generationer af landbrugere
 
Casati, Claudio & Sørensen, Lasse
The Maglemose Culture in the Southern Baltic
 
Christensen, Lars Bjarke
Nationalmuseet og storstensgravene 1890-1950 – mennesker, fortidsminder og museale forhold
 
Johannsen, Jens Winther
Den skandinaviske bronzealders prægtige vogne belyst gennem helleristningsmotiver
 
Johansen, Susanne Møller
Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen – et case study i nyere tids arkæologi
 
Kjelstrup, Mette
Hytter fra kongemose – og ertebøllekulturen i Danmark og Skåne
 
Madsen, Christian Koch
Imellem folk og fæ – folde, ly og diger i den norrøne Østerbygd
 
Mauel, Sascha
Tenvægtene og vævevægtene fra bronze- og jernalderbopladsen Kastanas
 
Monrad, Anne Therese
Bosættelsesmønstre i ældre bronzealder i Sønderjylland
 
Mortensen, Nadja M.K.
Gravskik i førromersk jernalder på Sjælland – en refleksion af et socialt stratificeret samfund
 
Ravnholt, Gerd Bindesbøl
Stendyngegravene i et nyt perspektiv
 
Simonsen, Rikke
Københavns bastionære befæstning under Christian 4. og Frederik 3. – set fra en arkæologisk synsvinkel
 
Struer, Anine Madvig
Norm og praksis – middelalderens begravelser med gravgods i fund og forskning
 
Winther, Stine Damsbo
Af jord er du kommet …. – en analyse af Kirkegården ved Farimagsvejen set i et kulturhistorisk og tværfagligt perspektiv samt en vurdering af nyere tids arkæologi
 
 Klassisk Arkæologi, Københavns Universitet

Brøns, Cecilie
Anvendelsen af arkæologiske genstande som indikatorer på køn og alder. En komparativ analyse af fysisk antropologiske undersøgelser og gravgaver i jernaldergrave i Mellem- og Syditalien
 
Petersen, Jonas Smidth
En komparativ analyse af kammergrave i Argolis i sen bronzealder. Med særlig henblik på begravelsesretning, begravelsesstilling, gravtype og materialegrupper for primære begravelser
   

 


Marinarkæologi, Syddansk Universitet
 

Fawsitt, Sarah
Casks & 16th Century Trade in Northern Europe: A Study of the Cargo from the Drogheda Boat
 
Grundvad Nielsen, Bente
Converted clinker vessels from the 16th -17th century
 
Karadimos, Georgios
The Firearms, Edged Weapons and Parts from the Uniforms on Board HMS St.George
 
Lofthus, Liv
Dammed Archaeology. Usage of indicative models in the search for Stone Age sites in Dammed up waterways in Southern Norway
 
Lonergan, Martin
A Collection of Archaeological Footwear from the HMS St. George
 
Petrelius Grue, Marja-Liisa
Dutch influence on early Scandinavian carvel-constructed ships
 
Thomsen, Christian
Reconstructing the lines of the Princes Channel Ship
 
Wagstaffe, Cate
'Furring' in the light of 16th century ship design

Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Croix, Sarah
Gender and space at selected Viking-Age sites in Denmark – and approaches to further study towards the ph.d.project
 
Jensen, Troels Bo
Pottemageraffald fra Enderup. Hovedtendenserne i keramikken fra en middelalderlig pottemager i Sydvestjylland
 
Knudsen, Maria
Jellingstilen – anvendelse, kontekst, betydning. Mod nye forståelser af vikingetidens kunst
 
Krøtel, Janne
Vikingetidens og den tidlige middelalders grubehuse. En diskussion af deres form og deres funktion, med udgangspunkt i det jyske materiale
 
Poulsen, Anne Egelund
Formidling af arkæologisk materiale på museer i England. Teori og metode vedrørende formidling af fortiden og relationen mellem museum og publikum
 
Siebken, Mikkel B.
Klokkestøbning. Udvikling og arbejdsproces belyst via arkæologiske fund og eksperimentelarkæologi
 

 


Nærorientalsk Arkæologi, Københavns Universitet

Abu-Laban, Aiysha Ahmad
Analysis and Reconstruction of the Use of Mollusc Shells from the MPPNB Site Shkarat Msaied in Southern Jordan
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net