Specialeoversigt 2009

Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet

Bjørnholt, Maiken Munch
En kulturhistorisk udstilling i et kritisk formidlingsperspektiv - en semiotisk analyse af 'Ribes Vikinger' med henblik på en forbedring af udstillingen
 
Brethvad, Rasmus Nikolaj Bokul
Formidlingen af de usynlige fortidsminder i landskabet. En redegørelse for og diskussion af udvalgte lokaliteter
 
Deichmann, Peter Christian Martens
Drikkeskikke i gravene. En analyse og diskussion af ældre romersk jernalders grave med romersk drikkeservice i Danmark 
 
Haue, Marlena
Grave fra germansk jernalder - Et studie af gravskikken i Vendsyssel og Himmerland 
 
Jensen, Michael Vinter
Luftfotografering i arkæologiens tjeneste. Brug af vertikale og almindelige luftfotografier i danske landskabs- og bebyggelsesstudier 
 
Jensen, Peter 
Indikativ modellering i arkæologien - et studie i metodiske problemstillinger og muligheder for operativ indsats
 
Jensen, Richard Fisker
Mesolitiske og neolitiske stammebåde i Sydskandinavien og Nordtyskland
 
Jørgensen, Poul Krogh
Landsbyer i Thy? En diskussion af landsbybegrebet set ud fra den tidlige jernalders  bosættelsesmønster i Thy, Vestjylland
 
Klinkby, Kira Jørstad
Tilsyn med fredede fortidsminder, sikring og kontrol. Status og fremtidsperspektiver for Kulturarvsstyrelsens Tilsyn
 
Konstantin-Hansen, Niels Henrik
Migration mellem Sydskandinavien og Sortehavsområdet i den sene La Téne periode
 
Nielsen, Thomas Booker
Vikingetidsgravpladserne fra Enghøj ved Randers. Primærfremlæggelse af fundmaterialet og geografisk analyse af gravpladsernes landskabsmæssige kontekst 
 
Pedersen, Christian-Peter
De sidste landhuse - en relativ kronologi for den sene vikingetid og tidlige middelalders landbebyggelse 
 
Pedersen, Jane Bruun
Landudnyttelse og vegetationsudvikling i dansk Tragtbægerkultur, med fokus på pollenanalytiske vidnesbyrd
 
Thastrup,  Mads Bakken
Jernalderlandsbyers økonomi - med udgangspunkt i pollenanalyser
 
 Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet

Borake, Trine
Klude, klæder og kilder – en kritisk analyse af arkæologisk og historisk kildemateriale
 
Dyhrfjeld-Johnsen, Mads D.
Multifunktionelle mønter - en analyse og diskussion af de romerske mønter på den sjællandske øgruppe i yngre romersk jernalder
 
Felding, Louise
Helleristninger i kontekst. Studier af danske helleristninger i relation til landskab og samfund i skandinavisk bronzealder
 
Hansen, Camilla Haarby
Tidlig neolitiske grave og gravanlæg i Danmark – udefra, oppefra og indefra
 
Hansen, Lars Algy
En analyse af brugen af ornamenter på trægenstande fra jernalderen i forhold til genstandenes funktion og kontekst
 
Haugesten, Lars
En stratifikasjonsanalytisk undersøkelse av et samfund i hierarkisk vekst
 
Hoff, Stine Jæger
En kultisk genstandstype. De antropomorfe træfigurer fra bosættelser og deres forbindelse til de øvrige nordvesteuropæiske antropomorfe træfigurer fra førromersk-germansk jernalder
 
Juel, Christian
Den fynske landbebyggelse 950-1350 e.Kr. – en komparativ analyse af arkæologiske kilder og middelalderens landskabslove
 
Madsen, Mette
TN på Sjælland, afgrænsningen af den første agrart baserede bebyggelse
 
Nybo, Claus
Heaven’s Gate – en undersøgelse af Tragtbægerkulturens jættestuers og gangdyssers orientering i forhold til himmellegemernes tilsyneladende bevægelser
 
Olsen, Mette C.
Spidsnakkede flintøkser – på Sjælland og i Sydsverige
 
Poulsen-Hansen, Kamma Marie
Det er ingen hindring …? – en analyse af struktur og færdsel i to vestjyske landbebyggelser fra middelalderen
 
Rimstad, Charlotte
Vikinger i uld og guld – om de danske vikingetidsdragter, baseret på tekstilfund i grave
 
Rostock, Jette
Når arkæologisk viden bliver til
 
Thorsen, Michael
Kobbebro, Bornholm – en præsentation og vurdering af pladsens fundmateriale fra Maglemosekulturen
 
Wozniak, Stine
Byen Havn og dens befæstning – de tidligste arkæologiske spor
 
Østergaard, Jesper Sørensen
Telish – dyreknoglerne i Balkan perspektiv
 
Klassisk Arkæologi, Københavns Universitet

Bargfeldt, Niels
Blandt statholderfruer, veteraner og skomagere: Befolkningen i ”canabae legionis” i ”Pannonia” frem til slutningen af 2. århundrede
 
Bergqvist, Anne-Sophie
Erotisk bemaling på attisk keramik. En undersøgelse og analyse af attisk keramik, hvorpå der både er en erotisk og en ikke-erotisk fremstilling
 
Clausen, Thore
Der Piazzale Delle Corporazioni. Eine archäologische Analyse und ein Vorschlag zur Deutung 
 
Peders
en, Rikke Lund
Olynthos, Halieis & Kolophon. Byudlægning og beboelsesarkitektur
 
Skovmøller, Amalie
Det Romerske Kejserportræt. Udforskning og perspektiv

Marinarkæologi, Syddansk Univeristet
 
Hunniche, Tomas
Mastefæstet i Nordeuropa 800-1600 e.Kr.
 
Husum, Christine
The submerged Stone Age landscapes around Bornholm: Reconstructing and interpreting a palaeolandscape – a discussion of an approach and its results
 
Montgomery, Paul
The province of Venus and Mars: the material culture of medical practice on the HMS. St George

Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet

Andersen Højbjerg, Stine
Med udgangspunkt i indsamling af kildemateriale om og registrering af renæssancebindingsværk fra Århus ønskes det at give en karakteristik af byens bindingsværk, samt gennem komparative analyser af andre byers renæssancebindingsværk at diskutere hvorvidt disse træk kan indordnes i lokale, regionale, kronologiske eller andre grupper
 
Andersen, Lisette
En undersøgelse og analyse af formidlingen på museerne Ribes vikinger, Øm Kloster, Gråbrødrekloster Museum i Aalborg og middelalderudstillingen på Randers Kulturhistoriske Museum med særlig henblik på deres forskellighed som læringscentre
 
Bendtsen, Nanna Holm
Hedensted Kirke. Forgængerbygningen af træ og efterfølgeren af sten
 
Christensen, Lotte Bach
Nederlandske vingeglas. Med udgangspunkt i fundet af to renæssance vingeglas i København vil specialet komme til at omhandle den nederlanske produktion af vingeglas efter venetiansk forbillede, deres forskelle og ligheder med disse. Derudover vil der blive set på handelsforbindelser ml. NL og DK, samt Hollands rolle i renæssancens Europa
 
Esdahl-Schou, Vibe
Spejle i Europas middelalder og renæssance
 
Graabach-Klinge, Christian
Bygningskonstruktioner og planløsninger i træbyggede huse i Aalborg
 
Hartvig, Anders
Udvalgte middelalderlige sakristier i Danmark
 
Heide, Poul Baltzer
Menneske, bebyggelse og landskab – på vej imod en ny forståelse af nordboernes kommunikation og samfund, ca. 800-1200
 
Hoydal, Mass
Bebyggelse i vikingetid og middelalder på Færøerne. Metoder til lokalisering og undersøgelser
 
Jensen, Louise Schelde
Genstande i kristne grave – gravskik, tro og overtro. Undersøgelse af genstande fra kristne begravelser fra det gamle danske område med henblik på social status, religiøsitet og overtro, samt generel gravskik
 
Jylov, Mads Rohde
Fra malm til stål. Jernudvindingsteknologi i perioderne vikingetid og tidlig middelalder belyst ved eksperimentelarkæologiske forsøg og metallurgiske analyser
 
Keyes, Garry
Ørslev Kloster. En middelalderlig bygningshistorie
 
Klingenberg, Mette
Stentøj fra Aalborg i tid og rum og social kontekst
 
Pedersen, Klaus Riisskov
Ravnsborg. Bygningshistorie, datering og funktion
 
Petersen, Christopher Grønfeldt
Eksport og udveksling fra Den Iberiske Halvø til Skandinavien og Nordeuropa ca. 900-ca. 1600
 
Pind, Lea Hillebrenner
Rustningen til fods og til hest
 
Poulsen, Karin
Byudviklingen nord for Århus byvold i perioden vikingetid til renæssance baseret på det arkæologiske materiale
 
Riishede, Lise Hjorth
Legetøj i vikingetid og middelalder – især i Norden
 
Schmidt, Jonas Secher
Kritisk undersøgelse af det teoretiske og metodiske grundlag for anvendelsen af dyreknogler fra arkæologiske udgravninger
 
Smidt, Brit Vibe
Genus i dansk middelalderarkæologi.En overset diskussion? En gennemgang af genusarkæologiens udvikling i et internationalt perspektiv samt en diskussion af hvad et genusperspektiv kan tilføre dansk middelalderarkæologi
 
Søndberg, Thomas Rene
Et 1300-tals pladspanser fra Visby
 
Thomasen, Michael Bækskov
Komulesko – skotypens fremkomst, udvikling og forsvinden
 
Trans, Jens Ove
Klosterhaverne ved de danske cistercienserklostre i perioden 1144-1555
 

 


Nærorientalsk Arkæologi, Københavns Universitet

Birk, David Walther
Seeking Ritual: Being a new Method for Identifying Ritual in the Prehistoric Record, based on Studies of the Pre-Pottery Neolithic B of the Southern Levant
 
Tahboub, Nadia F. I.
Urban Change in Late Sixth Century and Umayyad Syria AD 550-750: Socio-Economic Structuring in an Age of Transformation

 
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net